header_other_img.jpg

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Szolgáltató adatai
Név: Nagy-Magyarország Park
Tulajdonos: Nagy-Magyarország Nonprofit Kft.
Levelezési címe: 8045 Isztimér, Királyszállás u. 3.
Adószám: 12982729-2-07

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Szerződéses Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződéses Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét foglalás, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, telefax, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a lakást/apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
4.5. Talált tárgyakat a Szolgáltató 24 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.
4.6 A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szobák elfoglalása előtt igazolják. Az apartmanokban bejelentés nélkül senki nem lakhat.
4.7 A Vendégnek joga van az apartmant a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.
4.8 A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől. Kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
4.9 Amennyiben a Vendég 100%-os előleget fizetett, a szálláshely legkésőbb a következő nap 10.00 óráig lefoglalva marad.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása
5.1 A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
5.2 Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult az apartman árát egy további napra kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6. Árak
Az apartmanok aktuális árai megtalálhatók a Nagy-Magyarország Park honlapján (www.nagymagyarorszagpark.hu), illetve a megadott elérhetőségeken tájékoztatást ad ezekről a Szolgáltató.
6.1. A Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, egyedi kedvezmények okán. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató visszaigazolta írásban, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató, már nem változtathat.
6.2 A Szolgáltató az árak közlésekor megjelöli az árak adótartalmának, érvényes, törvény által szabályozott mértékét. (IFA)
A feltüntetett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót (IFA), amit a helyszínen készpénzben kell megfizetni.
6.3 A részvételi díj nem tartalmazza az utas és egyéb biztosítást.

7. Kedvezmények
7.1 A Szolgáltató rendezvények, vagy speciális csoportos foglalások esetén egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Gyermekkedvezmények
8.1 Gyermekek részére 0-3 éves korig, a szülőkkel közös hálószobában történő elhelyezés esetén díjmentes szállást biztosítjuk.
8.2 Gyermekek részére továbbá 3-10 éves korig, a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén pótágy igényelhető, melynek díja fő/éj megtalálható a honlapon.

9. Fizetés módja
9.1 A Szállásfoglalás 100% előlegfizetéssel történik előre-utalással.
9.2 Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért előleg 48 órán belül nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül és a felek között a szolgáltatási szerződés nem jön létre.
9.3 A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
9.4A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető forintban és Szép Kártyával.
9.5. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles a foglalás napján a Szolgáltató bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.
9.6. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről elektronikus számlát állít ki és azt e-mail útján vagy postai úton küldi meg.
A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail, illetve telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul.
A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki.
Foglalásonként csak egy számlát van mód kiállítani foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. Amennyiben két vagy több vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne, úgy mindegyikük részére külön foglalást kell rögzíteni/végezni.

10. Lemondási feltételek
10.1. Foglalás lemondást kizárólag írásban, e-mailben fogadunk el.
10.2. Foglalást lemondhatja díjmentesen az érkezés időpontja előtt 10 munkanappal.
10.3. A lemondási kötbér elkerülhető a foglalt időpont másik személy részére történő átruházásával. Ebben az esetben azonnali írásban történő tájékoztatást kér a Szolgáltató.
Lemondási kötbér mértéke: 3-10 nappal érkezés előtt 30% 48 órával előtte (no show) az összeg jóváírásra kerül.
A Szolgáltató köteles a Vendég bankszámlájára a fennmaradó teljes összeget, vagy a különbözetet 5 munkanapon belül visszautalni.
Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
– a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– a Vendég fertőző betegségben szenved;
– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia
12.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
12.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A Vendég jogai
13.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:
Nagy-Magyarország Park Nonprofit Kft.
8045 Isztimér, Királyszállás u. 3.
vagy e-mail-ben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

14. A Vendég kötelességei
14.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.
14.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
14.3. A szállóvendégek gépjárműveikkel díjmentesen parkolhatnak a vendégházak udvarában.
A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A vendégház szobáiban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.
A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.
14.4. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.
14.5. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.
14.6. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a park zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a park elhelyezte. A vendégek, illetve a szabadidőpark területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására.
Amennyiben bármely vendég vagy a komplexum területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a vendégház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 10000 Ft díjat fizetni a szabadidőpark üzemeltetője részére, melyet az üzemeltető jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.
14.7. Tűz esetén az üzemeltetőt kérjük haladéktalanul értesíteni.
14.8. A szobákat és a park közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
14.9 Tűzijáték, petárda és egyéb pirotechnikai kellékek használata szigorúan TILOS!
14.10. A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató vendégházában, a gyermek által okozott károkért a teljes felelősség a szülőt terheli. A vendég mindazon károkért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a Vendég kísérője vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.
14.11. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell, és minden szükséges adatot a park rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

15. Állatok behozatala
15.1. A vadászkastélyba semmiféle háziállat (kistestű kutya, macska, hüllő, rágcsáló) nem vihető be. Vakvezető kutyákat vendégeink díjmentesen hozhatják a vendégházba. A park egyéb területein apartman házak) engedélyezett a háziállat.

16. A Szolgáltató jogai
16.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a vendégházba magával vitt.
16.2. Szükség esetén a par munkatársai jogosultak a komplexum területén zajló forgalom irányítására.
16.3. A Szolgáltatónak joga van, azonnali hatállyal a Szolgáltatási Szerződés felbontani a következő esetekben:
– Ha a vendég a szálláshelyet nem megfelelően vette igénybe vagy tapintatlan és helytelen viselkedésével megsértette az együttélés szabályait
– Más vendégek tulajdonát, erkölcsét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti
– Ha a vendég fertőző beteg és az ott tartózkodása alatt ápolásra szorul, vagy más vendégek egészségét veszélyezteti
– Ha olyan előre be nem jelentett plusz létszámot vagy háziállatot enged be a pihenőparkba, amelyet előre nem jelentett be
– Ha olyan jelentős kárt okoz a helytelen használattal, vagy szándékosan kárt okoz, amely a lakhatást jelentősen befolyásolja és zavarja a nyugodt pihenést

17. A Szolgáltató kötelessége
17.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.
17.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.
17.3. A parkon belül, a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint hangos zenélést, melynek betartásáért a vendégházi személyzet felel.
17.4. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
18.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.3 Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
18.4. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
18.5. A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a vendégház udvari létesítményeinek (fürdődézsa, szabadtéri főzőhely rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

19. Titoktartás
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

20. Vis major
20.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

21. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
21.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló vendégház található.
21.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.
21.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
22. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

23. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.